RSS
ENFRNL

Legal information

This website is published by Societe Generale Equipment Finance, Societe Generale entity.

Société Anonyme with a capital stock of € 1 000 024 292.50 as of April 01, 2014
Paris Trade Register No. 552 120 222
APE No.: 651C
Registered Office: 29 Boulevard Haussmann 75009 Paris
VAT No : FR 27 552 120 222
Legal Representative: Mr Frédéric OUDÉA, Chief Executive Officer
Publication Manager: Mrs. Caroline GUILLAUMIN
Editorial Manager: Mme Adèle HAENTJENS
Contact : 
Adele.Haentjens@socgen.com
This website is hosted by : Waycom

 

Privacyreglement
Société Générale Equipment Finance Benelux B.V.

Geldig vanaf 1 januari 2019

 

1. Ter inleiding

Société Générale Equipment Finance Benelux B.V. gevestigd te Astronaut 22K, 3824 MJ Amersfoort  (Nederland) en haar Belgisch bijhuis gevestigd te Coremansstraat 34, 2600 Berchem en aan haar gelieerde ondernemingen (hierna samen: SGEF) respecteren uw privacy en verklaren persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Uw persoonsgegevens worden door SGEF uitsluitend verwerkt in overeenstemming met dit privacyreglement en met de toepasselijk wetgeving op het gebied van privacy. In dit privacyreglement wordt de gegevensverwerking door SGEF beschreven en wat uw rechten in dat kader zijn.

 

Dit Privacy beleid is van toepassing op cliënten, wettelijke vertegenwoordigers of werknemers van cliënten, uiteindelijke begunstigden van cliënten en potentiële zakelijke relaties van SGEF (hierna “Klant” genoemd)

 

Klant verbindt zich ertoe om hun vertegenwoordigers en werknemers van dit Privacyreglement op de hoogte te stellen. 

 

2. Doel en omvang van de verwerking van persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door SGEF gebruikt voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

>  Beoordeling van leaseaanvragen en kredietwaardigheid;

>  De correcte uitvoering van de lease-/financieringsovereenkomst met de betrokken Klant;

>  Het aanbieden en verbeteren van financiële producten en diensten;

>  Opname in ons lease- en relatiemanagementsystemen;

>  Naleving van regelgeving (zoals ter voorkoming van fraude en witwassen);

>  Het onderhouden en uitbreiden van de commerciële relatie met Klant (bijvoorbeeld door middel van aanbiedingen van

    andere diensten);

>  Het verrichten van marktonderzoek;

>  De correcte uitvoering van (koop)overeenkomsten voor de verwerving van leaseobjecten;

>  Het delen met de fabrikanten en distributeurs van leaseobjecten en bemiddelaars die betrokken zijn bij de

    totstandkoming van lease-/financieringsovereenkomsten;

>  Opstelling van statistieken.

Uw persoonsgegevens kunnen door SGEF ook worden gebruikt voor herfinanciering van de (met u overeengekomen) financiële producten door andere financiers.

 

 

3. Rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door SGEF gebruikt op basis van de volgende rechtsgronden:

>  Beoordelen of een contract afgesloten kan worden;

>  Correct uitvoeren van het contract;

>  Wettelijke grondslag;

>  Gerechtvaardigd belang;

>  Toestemming (voor verwerkingen als nader aangeduid in de betreffende overeenkomsten). 

 

4. De persoonsgegevens die SGEF verwerkt

In het kader van de bovenstaande verwerkingen, zal SGEF de volgende types persoonsgegevens gebruiken en/of meedelen aan derden:

>  Persoonlijke gegevens: namen, familienamen, geslacht, geboortedata en andere elementen van de burgerlijke staat;

>  Identiteitsdocumenten: kopie paspoort, kopie identiteitskaart, kopie rijbewijs;

>  Gegevens omtrent de lease-/financieringsovereenkomst zoals de looptijd, verschuldigde en (eventueel) onbetaalde

    bedragen, het leaseobject en investeringsbedragen;

>  Contactgegevens: professioneel (post)adres, professionele en private e-mailadressen, functie of functietitel,

    telefoonnummers;

>  Gegevens mb.t. elektronische identificatie en gegevens m.b.t. IT gebruik.

 

5. Verkrijgen van persoonsgegevens

De dienstverlening van SGEF bestaat voornamelijk uit het aanbieden van financieringsoplossingen in de vorm van lease aan (rechts)personen die kapitaalgoederen wensen te gebruiken/verwerven. In verband daarmee werkt SGEF samen met fabrikanten en distributeurs van die goederen. Uw persoonsgegevens worden verzameld als u gebruik wenst te maken van de diensten van SGEF en daarvoor – al dan niet indirect – een verzoek toe doet. Het kan ook voorkomen dat SGEF persoonsgegevens verkrijgt uit andere bronnen (zoals de Société Général Groep of kredietbeoordelingsbureaus). SGEF zal in dat geval, voorzover mogelijk, de rechtmatige verwerking door die andere bronnen controleren. 

 

6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

SGEF kan uw persoonsgegevens binnen Société Général Groep verstrekken en aan derden, zoals die hiervoor genoemde fabrikanten en distributeurs en anderen die bij het verstrekken van de diensten door SGEF in het kader van voormelde doelen betrokken zijn. SGEF zal uw persoonsgegevens niet, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, aan derden verstrekken indien dat onverenigbaar is met voormelde doelen.

 

Op basis van (o.a.) de grondslag gerechtvaardigd belang kunnen gegevens over de (achterstallige) betalingen met betrekking tot de lease-/financieringsovereenkomst gedeeld worden met de fabrikant of leverancier van het leaseobject of met de bemiddelaar die betrokken is geweest bij de totstandkoming van de lease-/financieringsovereenkomst met het oog op het innen van (achterstallige) betalingen.

 
7. Bescherming en bewaartermijn
SGEF zal zorgdragen voor een adequate (technische en organisatorische) bescherming en beveiliging van de verwerking van uw (opgeslagen) persoonsgegevens. SGEF zal zich inspannen om ervoor te zorgen – in het geval persoonsgegevens aan derden worden verstrekt als hiervoor bedoeld – dat deze derden zich houden aan de beginselen van dit Privacyreglement. Indien en voor zover deze derden persoonsgegevens voor SGEF verwerken zal door SGEF worden verlangd dat zij toereikende maatregelen nemen ter bescherming van de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens. SGEF zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Indien verwijderen of anonimiseren om technische redenen niet mogelijk is, zal SGEF de persoonsgegeven op een veilige plaats bewaren en verdere verwerking van persoonsgegevens verhinderen totdat verwijderen mogelijk is.
 
8. Doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte
Indien doorgifte van uw gegevens plaatsvindt naar een land buiten de Europese Economische Ruimte zal SGEF zich ervan vergewissen dat afdoende mate van bescherming wordt gewaarborgd. Dat houdt onder meer in dat maatregelen en controles worden gehanteerd ten behoeve van een adequaat niveau van bescherming van de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens en de doorgifte voldoet aan de voorwaarden voor doorgifte, zoals het gebruik van modelcontracten, binding corporate rules of andere voorgeschreven eisen voor doorgifte.


9. Uw rechten als betrokkene

U heeft het recht om SGEF te verzoeken:

>  Een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen.

>  De persoonsgegevens bij te werken of te corrigeren

>  De persoonsgegevens te verwijderen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in

     strijd zijn met de toepasselijk wet- en regelgeving.

>  Uw persoonsgegevens met betrekking tot een contract met of op basis van toestemming aan SGEF in een machine

    leesbaar formaat te ontvangen. Uw persoonsgegevens rechtstreeks aan een derde overdragen kan alleen indien dit

    technisch mogelijk is. 

Verder hebt u het recht bezwaar te maken indien u geen prijs stelt op informatie over onze financiële producten en diensten, die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. 

 

10. Contacteer ons

Voor verdere vragen i.v.m. de privacy van jouw persoonlijke data of het uitvoeren van uw rechten gelieve contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke:

 

Nederland:                                                               privacy@sgef.nl

België / Luxemburg:                                            privacy@sgef.be

 

 

11. Aanpassing van dit Privacyreglement

SGEF kan dit Privacyreglement aanpassen. Het is derhalve raadzaam om dit reglement geregeld in te zien om op de hoogte te blijven van die aanpassingen.