RSS
ENFRNL

Legal information

This website is published by Societe Generale Equipment Finance, Societe Generale entity.

Société Anonyme with a capital stock of € 1 000 024 292.50 as of April 01, 2014
Paris Trade Register No. 552 120 222
APE No.: 651C
Registered Office: 29 Boulevard Haussmann 75009 Paris
VAT No : FR 27 552 120 222
Legal Representative: Mr Frédéric OUDÉA, Chief Executive Officer
Publication Manager: Mrs. Caroline GUILLAUMIN
Editorial Manager: Mme Adèle HAENTJENS
Contact : Adele.Haentjens@socgen.com
This website is hosted by : Waycom

 

Privacyreglement

 

Ter inleiding

SGEF en aan haar gelieerde ondernemingen (hierna samen: SGEF) respecteren uw privacy en verklaren persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Uw persoonsgegevens worden door SGEF uitsluitend verwerkt in overeenstemming met dit privacyreglement en met de toepasselijk wetgeving op het gebied van privacy. In dit privacyreglement wordt de gegevensverwerking door SGEF beschreven en wat uw rechten in dat kader zijn.

 Doel en omvang van de verwerking van persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door SGEF gebruikt voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

-         beoordeling van leaseaanvragen en kredietwaardigheid;

-         de correcte uitvoering van de leaseovereenkomst met de betrokken leasingnemer;

-         het aanbieden en verbeteren van financiële producten en diensten;

-         opname in ons lease- en relatiemanagementsystemen;

-         naleving van regelgeving (zoals ter voorkoming van fraude en witwassen);

-         het onderhouden en uitbreiden van de commerciële relatie met u (bijvoorbeeld door middel van aanbiedingen van andere diensten;

-         het verrichten van marktonderzoek.

Uw persoonsgegevens kunnen door SGEF ook worden gebruikt voor herfinanciering van de (met u overeengekomen) financiële producten door andere financiers.

 De persoonsgegevens die SGEF verwerkt

In het kader van de bovenstaande verwerkingen, zal SGEF de volgende types persoonsgegevens gebruiken en/of meedelen aan derden:

-         Naam

-         E-mailadres

-         Telefoonnummer

-         Functie of functietitel

-         Geboortedatum

 Verkrijgen van persoonsgegevens

De dienstverlening van SGEF bestaat voornamelijk uit het aanbieden van financieringsoplossingen in de vorm van lease aan (rechts)personen die kapitaalgoederen wensen te gebruiken/verwerven. In verband daarmee werkt SGEF samen met fabrikanten en distributeurs van die goederen. Uw persoonsgegevens worden verzameld als u gebruik wenst te maken van de diensten van SGEF en daarvoor – al dan niet indirect – een verzoek toe doet. Het kan ook voorkomen dat SGEF persoonsgegevens verkrijgt uit andere bronnen (zoals de Société Général Groep of kredietbeoordelingsbureaus). SGEF zal in dat geval, voorzover mogelijk, de rechtmatige verwerking door die andere bronnen controleren. 

 Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

SGEF kan uw persoonsgegevens binnen Société Général Groep verstrekken en aan derden, zoals die hiervoor genoemde fabrikanten en distributeurs en anderen die bij het verstrekken van de diensten door SGEF in het kader van voormelde doelen betrokken zijn. SGEF zal uw persoonsgegevens niet, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, aan derden verstrekken indien dat onverenigbaar is met voormelde doelen.

 Bescherming

SGEF zal zorgdragen voor een adequate (technische en organisatorische) bescherming en beveiliging van de verwerking van uw (opgeslagen) persoonsgegevens. SGEF zal zich inspannen om ervoor te zorgen – in het geval persoonsgegevens aan derden worden verstrekt als hiervoor bedoeld – dat deze derden zich houden aan de beginselen van dit Privacyreglement. Indien en voor zover deze derden persoonsgegevens voor SGEF verwerken zal door SGEF worden verlangd dat zij toereikende maatregelen nemen ter bescherming van de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens. SGEF zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

 Doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte

Indien doorgifte van uw gegevens plaatsvindt naar een land buiten de Europese Economische Ruimte zal SGEF zich ervan vergewissen dat afdoende mate van bescherming wordt gewaarborgd. Dat houdt onder meer in dat maatregelen en controles worden gehanteerd ten behoeve van een adequaat niveau van bescherming van de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens en de doorgifte voldoet aan de voorwaarden voor doorgifte, zoals het gebruik van modelcontracten, binding corporate rules of andere voorgeschreven eisen voor doorgifte.

 Informatie / aanpassing / bezwaar

U heeft er recht op een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen. Ook hebt u het recht SGEF te verzoeken de persoonsgegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met de toepasselijk wet- en regelgeving.

Verder hebt u het recht bezwaar te maken indien u geen prijs stelt op informatie over onze financiële producten en diensten, die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen.

 Aanpassing van dit Privacyreglement

SGEF kan dit Privacyreglement aanpassen. Het is derhalve raadzaam om dit reglement geregeld in te zien om op de hoogte te blijven van die aanpassingen.