RSS
ENFRNL

Legal information

This website is published by Societe Generale Equipment Finance, Societe Generale entity.

Société Anonyme with a capital stock of € 1 000 024 292.50 as of April 01, 2014
Paris Trade Register No. 552 120 222
APE No.: 651C
Registered Office: 29 Boulevard Haussmann 75009 Paris
VAT No : FR 27 552 120 222
Legal Representative: Mr Frédéric OUDÉA, Chief Executive Officer
Publication Manager: Mrs. Caroline GUILLAUMIN
Editorial Manager: Mme Adèle HAENTJENS
Contact : 
Adele.Haentjens@socgen.com
This website is hosted by : Waycom

 

Privacyreglement
Société Générale Equipment Finance Benelux B.V.

Geldig vanaf 1 januari 2019

 

1. Ter inleiding

Société Générale Equipment Finance Benelux B.V. gevestigd te Astronaut 22K, 3824 MJ Amersfoort  (Nederland) en haar Belgisch bijhuis gevestigd te Coremansstraat 34, 2600 Berchem en aan haar gelieerde ondernemingen (hierna samen: SGEF) respecteren uw privacy en verklaren persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Uw persoonsgegevens worden door SGEF uitsluitend verwerkt in overeenstemming met dit privacyreglement en met de toepasselijk wetgeving op het gebied van privacy. In dit privacyreglement wordt de gegevensverwerking door SGEF beschreven en wat uw rechten in dat kader zijn.

 

Dit Privacy beleid is van toepassing op cliënten, wettelijke vertegenwoordigers of werknemers van cliënten, uiteindelijke begunstigden van cliënten en potentiële zakelijke relaties van SGEF (hierna “Klant” genoemd)

 

Klant verbindt zich ertoe om hun vertegenwoordigers en werknemers van dit Privacyreglement op de hoogte te stellen. 

 

2. Doel en omvang van de verwerking van persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door SGEF gebruikt voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

 Beoordeling van leaseaanvragen en kredietwaardigheid;

 De correcte uitvoering van de lease-/financieringsovereenkomst met de betrokken Klant;

 Het aanbieden en verbeteren van financiële producten en diensten;

 Opname in ons lease- en relatiemanagementsystemen;

 Naleving van regelgeving (zoals ter voorkoming van fraude en witwassen);

 Het onderhouden en uitbreiden van de commerciële relatie met Klant (bijvoorbeeld door middel van aanbiedingen van

    andere diensten);

 Het verrichten van marktonderzoek;

 De correcte uitvoering van (koop)overeenkomsten voor de verwerving van leaseobjecten;

 Het delen met de fabrikanten en distributeurs van leaseobjecten en bemiddelaars die betrokken zijn bij de

    totstandkoming van lease-/financieringsovereenkomsten;

 Opstelling van statistieken.

Uw persoonsgegevens kunnen door SGEF ook worden gebruikt voor herfinanciering van de (met u overeengekomen) financiële producten door andere financiers.

 

 

3. Rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door SGEF gebruikt op basis van de volgende rechtsgronden:

 Beoordelen of een contract afgesloten kan worden;

 Correct uitvoeren van het contract;

 Wettelijke grondslag;

 Gerechtvaardigd belang;

 Toestemming (voor verwerkingen als nader aangeduid in de betreffende overeenkomsten). 

 

4. De persoonsgegevens die SGEF verwerkt

In het kader van de bovenstaande verwerkingen, zal SGEF de volgende types persoonsgegevens gebruiken en/of meedelen aan derden:

 Persoonlijke gegevens: namen, familienamen, geslacht, geboortedata en andere elementen van de burgerlijke staat;

 Identiteitsdocumenten: kopie paspoort, kopie identiteitskaart, kopie rijbewijs;

 Gegevens omtrent de lease-/financieringsovereenkomst zoals de looptijd, verschuldigde en (eventueel) onbetaalde

    bedragen, het leaseobject en investeringsbedragen;

 Contactgegevens: professioneel (post)adres, professionele en private e-mailadressen, functie of functietitel,

    telefoonnummers;

 Gegevens mb.t. elektronische identificatie en gegevens m.b.t. IT gebruik.

 

5. Verkrijgen van persoonsgegevens

De dienstverlening van SGEF bestaat voornamelijk uit het aanbieden van financieringsoplossingen in de vorm van lease aan (rechts)personen die kapitaalgoederen wensen te gebruiken/verwerven. In verband daarmee werkt SGEF samen met fabrikanten en distributeurs van die goederen. Uw persoonsgegevens worden verzameld als u gebruik wenst te maken van de diensten van SGEF en daarvoor – al dan niet indirect – een verzoek toe doet. Het kan ook voorkomen dat SGEF persoonsgegevens verkrijgt uit andere bronnen (zoals de Société Général Groep of kredietbeoordelingsbureaus). SGEF zal in dat geval, voorzover mogelijk, de rechtmatige verwerking door die andere bronnen controleren. 

 

6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

SGEF kan uw persoonsgegevens binnen Société Général Groep verstrekken en aan derden, zoals die hiervoor genoemde fabrikanten en distributeurs en anderen die bij het verstrekken van de diensten door SGEF in het kader van voormelde doelen betrokken zijn. SGEF zal uw persoonsgegevens niet, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, aan derden verstrekken indien dat onverenigbaar is met voormelde doelen.

 

Op basis van (o.a.) de grondslag gerechtvaardigd belang kunnen gegevens over de (achterstallige) betalingen met betrekking tot de lease-/financieringsovereenkomst gedeeld worden met de fabrikant of leverancier van het leaseobject of met de bemiddelaar die betrokken is geweest bij de totstandkoming van de lease-/financieringsovereenkomst met het oog op het innen van (achterstallige) betalingen.

 
7. Bescherming en bewaartermijn
SGEF zal zorgdragen voor een adequate (technische en organisatorische) bescherming en beveiliging van de verwerking van uw (opgeslagen) persoonsgegevens. SGEF zal zich inspannen om ervoor te zorgen – in het geval persoonsgegevens aan derden worden verstrekt als hiervoor bedoeld – dat deze derden zich houden aan de beginselen van dit Privacyreglement. Indien en voor zover deze derden persoonsgegevens voor SGEF verwerken zal door SGEF worden verlangd dat zij toereikende maatregelen nemen ter bescherming van de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens. SGEF zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Indien verwijderen of anonimiseren om technische redenen niet mogelijk is, zal SGEF de persoonsgegeven op een veilige plaats bewaren en verdere verwerking van persoonsgegevens verhinderen totdat verwijderen mogelijk is.
 
8. Doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte
Indien doorgifte van uw gegevens plaatsvindt naar een land buiten de Europese Economische Ruimte zal SGEF zich ervan vergewissen dat afdoende mate van bescherming wordt gewaarborgd. Dat houdt onder meer in dat maatregelen en controles worden gehanteerd ten behoeve van een adequaat niveau van bescherming van de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens en de doorgifte voldoet aan de voorwaarden voor doorgifte, zoals het gebruik van modelcontracten, binding corporate rules of andere voorgeschreven eisen voor doorgifte.


9. Uw rechten als betrokkene

U heeft het recht om SGEF te verzoeken:

 Een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen.

 De persoonsgegevens bij te werken of te corrigeren

 De persoonsgegevens te verwijderen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in

     strijd zijn met de toepasselijk wet- en regelgeving.

 Uw persoonsgegevens met betrekking tot een contract met of op basis van toestemming aan SGEF in een machine

    leesbaar formaat te ontvangen. Uw persoonsgegevens rechtstreeks aan een derde overdragen kan alleen indien dit

    technisch mogelijk is. 

Verder hebt u het recht bezwaar te maken indien u geen prijs stelt op informatie over onze financiële producten en diensten, die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. 

 

10. Contacteer ons

Voor verdere vragen i.v.m. de privacy van jouw persoonlijke data of het uitvoeren van uw rechten gelieve contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke:

 

Nederland:                                                               privacy@sgef.nl

België / Luxemburg:                                            privacy@sgef.be

 

 

11. Aanpassing van dit Privacyreglement

SGEF kan dit Privacyreglement aanpassen. Het is derhalve raadzaam om dit reglement geregeld in te zien om op de hoogte te blijven van die aanpassingen. 

This website is published by Societe Generale Equipment Finance, Societe Generale entity.

 

Société Anonyme with a capital stock of € 1 000 024 292.50 as of April 01, 2014

Paris Trade Register No. 552 120 222

APE No.: 651C

Registered Office: 29 Boulevard Haussmann 75009 Paris

VAT No : FR 27 552 120 222

Legal Representative: Mr Frédéric OUDÉA, Chief Executive Officer

Publication Manager: Mrs. Caroline GUILLAUMIN

Editorial Manager: Mme Adèle HAENTJENS

Contact : Adele.Haentjens@socgen.com

This website is hosted by : Waycom

 

Règlement sur la vie privée Société Générale Equipment Finance Benelux B.V.

 

Valable à partir du 1er février 2019

 

 

 

1. Introduction

Société Générale Equipment Finance Benelux B.V. siège social Astronaut 22K, 3824 MJ Amersfoort (Pays-Bas) et sa succursale belge siège social Coremansstraat 34, 2600 Berchem et ses entreprises liées (ci-après SGEF) respectent votre vie privée et déclarent qu’elles traiteront vos données à caractère personnel de manière confidentielle. Vos données à caractère personnel seront traitées par SGEF en conformité avec le présent Règlement sur la vie privée et dans le respect des lois en vigueur en la matière. Ce Règlement sur la vie privée décrit le traitement des données par SGEF ainsi que vos droits dans ce contexte.

 

La présente politique de confidentialité s’applique aux clients, représentants légaux ou employés de clients, bénéficiaires finaux de clients et relations commerciales potentielles de SGEF (ci-après dénommés le « client »).

 

Le client s’engage à informer ses représentants et employés au sujet de la présente politique de confidentialité.

 

2. Objet et étendue du traitement des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel que vous nous communiquez seront utilisées par SGEF pour une ou plusieurs des finalités suivantes :

- l’évaluation de vos demandes de leasing et de votre solvabilité ;

- l’exécution correcte des contrats de leasing/de financement avec le Client concerné ;

- l’offre et l’amélioration de nos produits et services financiers ;

- l’intégration dans nos systèmes de gestion des contrats et des relations ;

- le respect de la réglementation (telle que la lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent) ;

- l’entretien et le développement de la relation commerciale avec le Client (par exemple, par le biais d’offres d’autres services) ;

- la réalisation d’études de marché.

- L’exécution correcte des contrats (d’achat) pour l’acquisition d’objets de location ;

- Le partage avec les fabricants et distributeurs d’objets de location et d’intermédiaires participant à la réalisation de contrats de location/financement ;

- La production de statistiques

 

Vos données à caractère personnel pourront être utilisées par SGEF dans le cadre d’un refinancement (tel que convenu avec vous) de produits financiers avec d’autres parties.

 

3. Bases légales pour le traitement de données à caractère personnel

Les données personnelles que vous fournissez seront utilisées par SGEF au regard des bases légales suivantes :

- Évaluer si un contrat peut être conclu ;

- Exécution correcte du contrat ;

- Base légale ;

- Intérêt légitime ;

- Consentement (pour les traitements tels que précisés dans les contrats correspondants)

 

4. Les données à caractère personnel traitées par SGEF

Dans le cadre des transactions susmentionnées, SGEF utilisera et/ou communiquera à des tiers les données à caractère personnel suivantes :

- Informations personnelles : noms, prénoms, sexe, dates de naissance et autres éléments de l’état matrimonial

- Pièces d’identité : copie du passeport, copie de la carte d’identité, copie du permis de conduire

- Données relatives au contrat de leasing/de financement telles que la durée, les montants dus et (éventuellement) impayés, l’objet de la location et les montants d’investissement;

- Coordonnées : adresse professionnelle (postale), adresses électroniques professionnelles et privées, fonction ou fonction, numéros de téléphone, etc.

- Données concernant. Identification électronique et données relatives à l’utilisation informatique

 

5. Collecte de données à caractère personnel

Les services de SGEF consistent principalement à proposer des solutions de financement sous forme de location-financement aux personnes (physiques ou morales) qui souhaitent utiliser/acquérir des biens d’équipement. Dans ce but, SGEF travaille en étroite collaboration avec les fabricants et distributeurs de ces biens. En tant que SGEF, nous collectons vos données à caractère personnel quand vous faites appel à nos services ou quand vous en faites la demande, directement ou indirectement. Il se peut dès lors que SGEF obtienne des données à caractère personnel via d’autres sources, telles le Groupe Société Générale ou des agences de notation. Dans ce cas, SGEF vérifiera, dans la mesure du possible, le traitement licite de ces autres sources.

 

6. Communication de données à caractère personnel à des tiers

SGEF peut être amenée à communiquer vos données personnelles au sein du Groupe Société Générale et à des tiers, tels que les fabricants et les distributeurs précités ainsi qu’à des tiers intervenant dans le cadre de la prestation des services fournis par SGEF aux fins précitées. Sans votre consentement explicite, SGEF ne communiquera pas vos données personnelles à des tiers si cela est incompatible avec les objectifs susmentionnés.

 

Sur la base (notamment) du fondement de l’intérêt légitime, les données relatives aux paiements (arriérés) se rapportant au contrat de location-financement peuvent être partagées avec le fabricant ou le fournisseur de l’objet de location ou avec le médiateur ayant participé à la réalisation du contrat de location financement en vue d’encaisser les paiements (arriérés)

 

7. Période de protection et de conservation

SGEF assurera une protection et une sécurité (technique et organisationnelle) adéquates du traitement de vos données personnelles (sauvegardées). SGEF mettra tout en œuvre pour assurer — dans le cas où des données personnelles seraient communiquées à des tiers, comme mentionné ci-dessus — que ces tiers respectent les principes du présent Règlement sur la vie privée. Si, et dans la mesure où vos données à caractère personnel seront traitées par des tiers, SGEF exigera des mesures adéquates pour la protection et l’intégrité de vos données. SGEF ne conservera les données à caractère personnel pas plus longtemps qu’il n’est nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées. Si, pour des raisons techniques, la suppression ou l’anonymisation n’est pas possible, SGEF conservera les données à caractère personnel dans un endroit sûr et empêchera tout traitement ultérieur de celles-ci jusqu’à ce que la suppression soit possible.

 

8. Communication de données en dehors de l’Espace économique européen

Si vos données sont communiquées vers un pays en dehors de l’Espace économique européen, la SGEF assurera une protection adéquate. Cela implique, entre autres, que des mesures et des contrôles sont appliqués pour assurer un niveau adéquat de protection de la confidentialité et de la sécurité de vos données à caractère personnel et que leur transmission remplit les conditions de communication, comme l’utilisation de contrats types, des binding corporate rules ou d’autres exigences réglementaires en matière de communication de données.

 

9. Vos droits en tant que personne concernée

Vous avez le droit de demander à SGEF :

- de recevoir un relevé et des informations au sujet de l’origine des données à caractère personnel

- de mettre à jour ou corriger les données personnelles

- de supprimer les données à caractère personnel si celles-ci sont incorrectes, incomplètes ou non pertinentes, ou si elles sont contraires à la législation et la réglementation en vigueur.

- de recevoir vos données personnelles relatives à un contrat conclu avec ou sur la base d’une autorisation à SGEF sous un format lisible par machine. Le transfert direct de vos données à caractère personnel ne peut se faire que lorsque cela est techniquement possible.

 

Vous avez également le droit de vous opposer si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations sur nos produits et services financiers, que nous pourrions être amenés vous envoyer de temps à autre.

 

10. Contactez-nous

Si vous avez d’autres questions concernant la confidentialité de vos données personnelles ou l’exécution de vos droits, veuillez contacter le responsable du traitement :

 

Belgique/Luxembourg : privacy@sgef.be

 

11. Modifications du présent Règlement sur la vie privée

SGEF peut modifier le présent Règlement sur la vie privée Il est dès lors conseillé de consulter régulièrement ces règlements afin de se tenir au courant de ces modifications.

 

This website is published by Societe Generale Equipment Finance, Societe Generale entity.

 

Société Anonyme with a capital stock of € 1 000 024 292.50 as of April 01, 2014

Paris Trade Register No. 552 120 222

APE No.: 651C

Registered Office: 29 Boulevard Haussmann 75009 Paris

VAT No : FR 27 552 120 222

Legal Representative: Mr Frédéric OUDÉA, Chief Executive Officer

Publication Manager: Mrs. Caroline GUILLAUMIN

Editorial Manager: Mme Adèle HAENTJENS

Contact : Adele.Haentjens@socgen.com

This website is hosted by : Waycom

 

Règlement sur la vie privée

 

Société Générale Equipment Finance Benelux B.V.

 

Valable à partir du 1er février 2019

 

 

 

1. Introduction

Société Générale Equipment Finance Benelux B.V. siège social Astronaut 22K, 3824 MJ Amersfoort (Pays-Bas) et sa succursale belge siège social Coremansstraat 34, 2600 Berchem et ses entreprises liées (ci-après SGEF) respectent votre vie privée et déclarent qu’elles traiteront vos données à caractère personnel de manière confidentielle. Vos données à caractère personnel seront traitées par SGEF en conformité avec le présent Règlement sur la vie privée et dans le respect des lois en vigueur en la matière. Ce Règlement sur la vie privée décrit le traitement des données par SGEF ainsi que vos droits dans ce contexte.

 

La présente politique de confidentialité s’applique aux clients, représentants légaux ou employés de clients, bénéficiaires finaux de clients et relations commerciales potentielles de SGEF (ci-après dénommés le « client »).

 

Le client s’engage à informer ses représentants et employés au sujet de la présente politique de confidentialité.

 

2. Objet et étendue du traitement des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel que vous nous communiquez seront utilisées par SGEF pour une ou plusieurs des finalités suivantes :

- l’évaluation de vos demandes de leasing et de votre solvabilité ;

- l’exécution correcte des contrats de leasing/de financement avec le Client concerné ;

- l’offre et l’amélioration de nos produits et services financiers ;

- l’intégration dans nos systèmes de gestion des contrats et des relations ;

- le respect de la réglementation (telle que la lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent) ;

- l’entretien et le développement de la relation commerciale avec le Client (par exemple, par le biais d’offres d’autres services) ;

- la réalisation d’études de marché.

- L’exécution correcte des contrats (d’achat) pour l’acquisition d’objets de location ;

- Le partage avec les fabricants et distributeurs d’objets de location et d’intermédiaires participant à la réalisation de contrats de location/financement ;

- La production de statistiques

 

Vos données à caractère personnel pourront être utilisées par SGEF dans le cadre d’un refinancement (tel que convenu avec vous) de produits financiers avec d’autres parties.

 

3. Bases légales pour le traitement de données à caractère personnel

Les données personnelles que vous fournissez seront utilisées par SGEF au regard des bases légales suivantes :

- Évaluer si un contrat peut être conclu ;

- Exécution correcte du contrat ;

- Base légale ;

- Intérêt légitime ;

- Consentement (pour les traitements tels que précisés dans les contrats correspondants)

 

4. Les données à caractère personnel traitées par SGEF

Dans le cadre des transactions susmentionnées, SGEF utilisera et/ou communiquera à des tiers les données à caractère personnel suivantes :

- Informations personnelles : noms, prénoms, sexe, dates de naissance et autres éléments de l’état matrimonial

- Pièces d’identité : copie du passeport, copie de la carte d’identité, copie du permis de conduire

- Données relatives au contrat de leasing/de financement telles que la durée, les montants dus et (éventuellement) impayés, l’objet de la location et les montants d’investissement;

- Coordonnées : adresse professionnelle (postale), adresses électroniques professionnelles et privées, fonction ou fonction, numéros de téléphone, etc.

- Données concernant. Identification électronique et données relatives à l’utilisation informatique

 

5. Collecte de données à caractère personnel

Les services de SGEF consistent principalement à proposer des solutions de financement sous forme de location-financement aux personnes (physiques ou morales) qui souhaitent utiliser/acquérir des biens d’équipement. Dans ce but, SGEF travaille en étroite collaboration avec les fabricants et distributeurs de ces biens. En tant que SGEF, nous collectons vos données à caractère personnel quand vous faites appel à nos services ou quand vous en faites la demande, directement ou indirectement. Il se peut dès lors que SGEF obtienne des données à caractère personnel via d’autres sources, telles le Groupe Société Générale ou des agences de notation. Dans ce cas, SGEF vérifiera, dans la mesure du possible, le traitement licite de ces autres sources.

 

6. Communication de données à caractère personnel à des tiers

SGEF peut être amenée à communiquer vos données personnelles au sein du Groupe Société Générale et à des tiers, tels que les fabricants et les distributeurs précités ainsi qu’à des tiers intervenant dans le cadre de la prestation des services fournis par SGEF aux fins précitées. Sans votre consentement explicite, SGEF ne communiquera pas vos données personnelles à des tiers si cela est incompatible avec les objectifs susmentionnés.

 

Sur la base (notamment) du fondement de l’intérêt légitime, les données relatives aux paiements (arriérés) se rapportant au contrat de location-financement peuvent être partagées avec le fabricant ou le fournisseur de l’objet de location ou avec le médiateur ayant participé à la réalisation du contrat de location financement en vue d’encaisser les paiements (arriérés)

 

7. Période de protection et de conservation

SGEF assurera une protection et une sécurité (technique et organisationnelle) adéquates du traitement de vos données personnelles (sauvegardées). SGEF mettra tout en œuvre pour assurer — dans le cas où des données personnelles seraient communiquées à des tiers, comme mentionné ci-dessus — que ces tiers respectent les principes du présent Règlement sur la vie privée. Si, et dans la mesure où vos données à caractère personnel seront traitées par des tiers, SGEF exigera des mesures adéquates pour la protection et l’intégrité de vos données. SGEF ne conservera les données à caractère personnel pas plus longtemps qu’il n’est nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées. Si, pour des raisons techniques, la suppression ou l’anonymisation n’est pas possible, SGEF conservera les données à caractère personnel dans un endroit sûr et empêchera tout traitement ultérieur de celles-ci jusqu’à ce que la suppression soit possible.

 

8. Communication de données en dehors de l’Espace économique européen

Si vos données sont communiquées vers un pays en dehors de l’Espace économique européen, la SGEF assurera une protection adéquate. Cela implique, entre autres, que des mesures et des contrôles sont appliqués pour assurer un niveau adéquat de protection de la confidentialité et de la sécurité de vos données à caractère personnel et que leur transmission remplit les conditions de communication, comme l’utilisation de contrats types, des binding corporate rules ou d’autres exigences réglementaires en matière de communication de données.

 

9. Vos droits en tant que personne concernée

Vous avez le droit de demander à SGEF :

- de recevoir un relevé et des informations au sujet de l’origine des données à caractère personnel

- de mettre à jour ou corriger les données personnelles

- de supprimer les données à caractère personnel si celles-ci sont incorrectes, incomplètes ou non pertinentes, ou si elles sont contraires à la législation et la réglementation en vigueur.

- de recevoir vos données personnelles relatives à un contrat conclu avec ou sur la base d’une autorisation à SGEF sous un format lisible par machine. Le transfert direct de vos données à caractère personnel ne peut se faire que lorsque cela est techniquement possible.

 

Vous avez également le droit de vous opposer si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations sur nos produits et services financiers, que nous pourrions être amenés vous envoyer de temps à autre.

 

10. Contactez-nous

Si vous avez d’autres questions concernant la confidentialité de vos données personnelles ou l’exécution de vos droits, veuillez contacter le responsable du traitement :

 

Belgique/Luxembourg : privacy@sgef.be

 

11. Modifications du présent Règlement sur la vie privée

SGEF peut modifier le présent Règlement sur la vie privée Il est dès lors conseillé de consulter régulièrement ces règlements afin de se tenir au courant de ces modifications.